ДГ Радост Ихтиман

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ «РАДОСТ», гр. ИХТИМАН”

Дата и час на публикуване: 2018-12-17 13:27:48Последна промяна: 2018-12-17 13:27:32
ID номер: 9084296 Статус: възложена

Поръчката предвижда доставка на хранителни продукти по артикули и количества съгл. Техническа спецификация за нуждите на ОДЗ «Радост», гр. Ихтиман.

Индивидуален номер на процедурата: 0004485
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ихтиман
Прогнозна стойност: 41667.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-21 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Таня Станкова
  • Телефон/и за контакт: 0724 82327
Документи