ДГ Радост Ихтиман

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ « РАДОСТ », гр. Ихтиман

Дата и час на публикуване: 2017-12-11 14:05:33Последна промяна: 2018-01-22 15:44:12
ID номер: 188/11.12.2017 Статус: възложена

Поръчката предвижда доставка на хранителни продуктипо артикули и количества съгл. Техническа спецификация – Приложение № 2 за нуждите на ДГ «РАДОСТ», гр. Ихтиман със срок  до 31.12.2017г. (включително) или изчерпване на предложената от Изпълнителя обща стойност в ценовото му предложение без ДДС за всички артикули и количества храни, съгл. Техническата спецификация –Приложение № 2, което обстоятелство настъпи първо.

Пакетираните храни трябва да са етикирани и маркирани, съгласно Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните.

Доставяните хранителни продукти, следва да са придружени със сертификати за качество, произход и обозначен срок на годност от производителя, друг изискуем от законодателството на страната документ към датата на доставката или други еквивалентни документи.  Трябва да имат не по-малко от 50%   остатъчен срок на годност към момента на доставката.

Доставките да се придружават от ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист за продуктите от животински произход и качество на всички хранителни продукти.

Доставките да се извършват при спазване на всички санитерно-хигиенни изисквания.

Индивидуален номер на процедурата: 0003209
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ихтиман
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-18 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Таня Станкова
  • Телефон/и за контакт: 0724 82327
Документи