ДГ 74 Дъга - град София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 74 „Дъга”, гр.София

Дата и час на публикуване: 2020-03-17 12:28:00
АОП номер: 02692-2020-0001 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ № 74 „Дъга”, район „Подуяне”, Столична община, адрес гр.София -1517, ж.к.„Суха река”, ул."Хан Севар" № 1, с място на изпълнение на доставките: същия адрес

Индивидуален номер на процедурата: 0006108
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-10 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи