ДГ 74 Дъга - град София

Доставка на хранителни продукти, обезпечаващи нуждите на ДГ №74 Дъга в гр.София

Дата и час на публикуване: 2017-11-21 17:02:52Последна промяна: 2018-01-10 16:40:03
АОП номер: 02692-2017-0001 Статус: затворена

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти, обезпечаващи нуждите на ДГ №74 Дъга в гр.София.Доставките са периодични по заявка на Възложителя, определяща количеството и вида артикули, съгласно техническата спецификация към документация за участие, публикувана на сайта на училището. Всяка една заявка на Възложителя може бъде неограничена по обем, видове артикули и периодичност, за което Изпълнителят следва да предвиди осигуряването на необходите за изпълнението й технически средства, без това да е за сметка на качеството на стоките. В настоящата поръчка не са посочени количества на артикулите стоки, а само видове артикули, от които Възложителят си запазва правото да заявява толкова количество, колкото му е необходимо за дейността. .Максималният срок за изпълнение на поръчката е до една година или до изчерпване на финансовия ресурс. Ще се приемат и заплащат само стоки, които отговорят на всички нормативни изисквания и изисквания на Възложител

Индивидуален номер на процедурата: 0003098
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-12 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 17:03:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683469
  Удостоверено време: 21.11.2017 17:03:49
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 15:03:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 17:03:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683471
  Удостоверено време: 21.11.2017 17:03:52
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 15:03:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 17:04:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075683490
  Удостоверено време: 21.11.2017 17:04:43
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 15:04:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 16:38:08
 • Съобщение относно отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 16:39:36
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 14:35:04
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 14:04:03
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 14:04:38
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 14:11:58
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 14:12:38