ДГ 74 Дъга - град София

Достави на хранителни стоки, съгласно приложената към настоящата документация спецификация до сградата на ДГ 74 „Дъга” в град София 1517, ж-к „Суха река”, ул. „Хан Севар”, № 1

Дата и час на публикуване: 2016-09-16 15:00:00Последна промяна: 2017-01-12 09:29:28
АОП номер: 02692-2016-0001 Статус: възложена

Обектът на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП са достави на хранителни стоки, съгласно приложената към настоящата документация спецификация до сградата на ДГ 74 „Дъга” в град София 1517, ж-к „Суха река”, ул. „Хан Севар”, № 1. Доставките ще се извършват периодично по конкретна заявка от Възложителя, определяща количеството и вида артикули, съгласно техническата спецификация към настоящата документация. Всяка една заявка на Възложителя може бъде неограничена по обем, видове артикули и периодичност, за което Изпълнителят следва да предвиди осигуряването на необходите за изпълнението й технически средства, без това да е за сметка на качеството на стоките. В настоящата поръчка не са посочени количества на артикулите стоки, а само видове артикули, от които Възложителят си запазва правото да заявява толкова количество, колкото му е необходимо за дейността

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001877
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 100000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-07 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 17:30:15
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-09-26 17:30:15
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-17 17:30:33
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-11-24 15:30:33
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 15:30:00