ДГ 71 Щастие - град София

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 ЩАСТИЕ, гр.София

Дата и час на публикуване: 2019-08-26 13:31:22Последна промяна: 2019-09-19 16:34:24
ID номер: 9091769 Статус: приключена

Подаване не оферти до 16.00 часа на 05.09.2019 г.  в сградата на ДГ № 71 "Щастие", гр. София, ж.к. Младост 1, ул. "Усмивка" № 1

Отваряне на офертите е в 09.00 часа на 09.09.2019 г. в сградата на ДГ № 71"Щастие" ,гр. София, ж.к. Младост1, ул. "усмивка" № 1

 

 Процедурата е за периодична доставка на хранителни продукти. Подробна информация за вида и прогнозните количества на хранителните продукти се съдържа в Техническата спецификация.  

Място на извършване : гр. София, ДГ № 71 "Щастие", ул. "Усмивка" № 1

Индивидуален номер на процедурата: 0005344
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15110000, 15300000, 15310000, 15320000, 15321000, 15330000, 15500000, 15510000, 15530000, 15540000, 15600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Илиева Панайотова
  • Телефон/и за контакт: 02/8752032
Документи