ДГ 19 Света - София

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №19 „Света София”, гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” №36 по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2015-11-26 12:57:13Последна промяна: 2015-12-09 16:45:48
ID номер: 9048123 Статус: възложена

Хранителните продукти ще се доставят периодично, съобразно предварително заявените от възложителя количества до складовете на ЦДГ №19. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за произход, качество и срок на годност, съобразно изискванията на Закон за храните и подзаконовите нормативни документи към него.Не се допуска доставка на стоки с генетично модифицирани храни. Храненето на децата се извършва от Възложителя, съгласно Наредба №6/10.08.2011г. на МЗ за здравословното хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения, Наредба №9/16.09.2011 на МЗХ за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата /редакция ДВ 85/2015г./, Законзахраните, Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните, Наредбазаизискваниятазаетикетиранетои представянетонахрани. Доставяните  хранителните продукти следва да отговарят на минималните изисквания за качество, посочени в изброените по-горе наредби. При транспортиране на храните следва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) №854/2004г.(ОВ L 139.30.4.2004г.) относно хигиена на храните и действащото българско законодателство.

Участниците подават оферти за всички видове продукти по техническата спецификация, включени в обособената позиция, по която участват.

Индивидуален номер на процедурата: 0000432
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 44200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Афродита Ильовска
 • Телефон/и за контакт: 02 866 12 30
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 13:06:08
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 13:06:12
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 13:06:16
 • Образец - ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 13:06:20
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 13:06:23
 • Запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 11:29:53
 • Отговор на запитване и пояснения

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 11:30:57
 • Отговор на запитване - стр.2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 11:31:31
 • Заповед за състава на комисията за провеждане, оценка и класиране на участниците в процедура за възлагане на обествена поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 16:49:10
 • Декларация по чл. 101"г"ал.2 и чл. 35 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 16:49:13
 • Декларация по чл. 101"г"ал.2 и чл. 35 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 16:49:15
 • Декларация по чл. 101"г"ал.2 и чл. 35 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 16:49:18
 • Декларация по чл. 101"г"ал.2 и чл. 35 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 16:49:20
 • Декларация по чл. 101"г"ал.2 и чл. 35 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 16:49:23
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:08:51
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:08:54
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:08:57
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:09:00
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:09:03
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:09:06
 • Заповед за приемане работата на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:09:10
 • Договор за доставка на хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:15:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044085877
  Удостоверено време: 05.02.2016 11:15:51
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2016 09:15:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:15:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044085880
  Удостоверено време: 05.02.2016 11:15:55
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2016 09:15:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:15:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044085882
  Удостоверено време: 05.02.2016 11:15:59
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2016 09:15:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:16:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044085884
  Удостоверено време: 05.02.2016 11:16:02
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2016 09:16:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:16:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044085887
  Удостоверено време: 05.02.2016 11:16:07
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2016 09:16:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор от 01.01.2016 до 31.01.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 15:47:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046743333
  Удостоверено време: 03.05.2016 15:47:50
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 12:47:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор от 01.02.2016 до 29.02.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 15:47:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046743338
  Удостоверено време: 03.05.2016 15:47:56
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 12:47:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор от 01.03.2016 до 31.03.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 15:48:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046743342
  Удостоверено време: 03.05.2016 15:48:00
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 12:48:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор от 01.04.2016 до 30.04.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 15:47:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046743344
  Удостоверено време: 03.05.2016 15:47:58
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 12:47:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м. 05.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 17:00:00
 • Справка за плащания по договор за м. 06.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 14:06:24
 • Справка за плащания по договор за м. 07.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-28 17:00:00
 • Справка за плащания по договор за м. 09.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-28 14:08:49
 • Справка за плащания по договор за м. 10.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 17:00:00
 • Справка за плащания по договор за м.11.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 13:53:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068111019
  Удостоверено време: 13.03.2017 13:53:29
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 11:53:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.12.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 13:55:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068111107
  Удостоверено време: 13.03.2017 13:55:09
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 11:55:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор за м.01.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 13:57:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068111221
  Удостоверено време: 13.03.2017 13:57:48
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 11:57:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори