ДГ 16 Приказен свят - София

Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има за цел да осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания обезпечаване храненето на децата, посещаващи ОДЗ №16 „Приказен свят”, гр. София

Дата и час на публикуване: 2016-05-10 15:30:00Последна промяна: 2018-03-23 09:31:29
ID номер: 9053142 Статус: възложена

Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има за цел да осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания обезпечаване храненето на децата, посещаващи ОДЗ №16 „Приказен свят”, гр. София, за срока на изпълнение на договора. Обществената поръчка включва периодични доставки на хранителни продукти, които предварително са заявяват и конкретизират по вид и количество. Посочените количества в документацията са прогнозни, за срока на изпълнение на договора, и ще служат при оценяване на офертите. Количеството на реално доставените продукти се определя от възложителя в зависимост от конкретните му потребности.

Индивидуален номер на процедурата: 0003573
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69999.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи
  • Обява за събиране на оферти

    Вид на документа: Обява за събиране на оферти
    Дата и час на публикуване: 2016-05-10 15:30:00
  • Информация за публикувана обява за събиране на оферти в АОП

    Вид на документа: Друга информация
    Дата и час на публикуване: 2016-05-10 15:30:00
  • Образци на документи за участие в процедурата

    Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
    Дата и час на публикуване: 2016-05-10 15:30:00
  • Указания за участие в процедурата

    Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-05-10 15:30:00
  • Информация за удължаване на крайния срок за подаване на оферти

    Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
    Дата и час на публикуване: 2016-05-18 10:30:17
  • Протокол на комисията

    Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-05-27 17:59:00
  • Сключен договор

    Вид на документа: Договор с изпълнител
    Дата и час на публикуване: 2016-07-08 11:00:59