ДГ 16 Приказен свят - София

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2018-04-30 09:26:41Последна промяна: 2018-04-30 09:08:53
АОП номер: 04213-2018-0001 Статус: отворена

Доставка на топлинна енергия и топла вода на сградата на ДГ№16 "Приказен свят" находяща се в г.София ул.Атанас Манчев №1  за срок от             5/ пет/ години

Индивидуален номер на процедурата: 0003698
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 160675.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09320000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николина Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 0884801683
Документи