ДГ 16 Приказен свят - София

Решение за пряко договаряне

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 16:56:05Последна промяна: 2018-03-26 16:52:46
АОП номер: 04213-2018-0001 Статус: отворена

доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ №16 " Приказен свят" находяща се в г.София район " Студентски" ул.Атанас Манечев №1 чрез Топлофикация -София   ЕАД .  Срокът на изпълнение   на   договора  е  5 / пет /  години  от сключване при периодично извършващи  доставки в зависомист от потребностите на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0003585
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 160675.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09320000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николина Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 0884801683
Документи