ДГ 16 Приказен свят - София

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9042696статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №16 "Приказен свят", гр. София по 5 обособени позиции: ОП 1 "Хляб и тестени

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-11 15:00:00