ДГ 10 Слънчице - Добрич

Обществена поръчка за доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на детска градина №10 „Слънчице“ в град Добрич, ул. „Даскал Д.Попов” №1, по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-02-28 16:51:49
Статус: възложена

Детска градина № 10 „СЛЪНЧИЦЕ“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица ДА ПОДАДАТ ОФЕРТА ЗА участие в Обществена поръчка за доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на детска градина №10 „Слънчице“ в град Добрич, ул. „Даскал Д.Попов” №1, по обособени позиции. 

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич

Прогнозна стойност: 20 185,15 без ДДС

Краен срок за подаване на оферта: 10.03.2020 г. - 16:00:00 часа.

 Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 28.02.2020 г.

 

Получените оферти се отварят на публично заседание на 11.03.2020 г. от 10,00 часа в сградата на Детска градина №10 „Слънчице“ в град Добрич, ул. „Даскал Д.Попов” №1. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006051
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 20185.15 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антоанета Донева
  • Телефон/и за контакт: 058/593030
Документи