ДГ Приказен Свят село Николово

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят" , Николово, общ. Русе по осем обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:17:27
ID номер: 034045-2021-0001 Статус: отворена

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на Изпълнители, които да извършат доставки на хранителни продукти за нуждите на детското заведение по обособени позиции за срок от 12/дванадесет/месеца, считано от датата на получаване на първата писмена заявка от възложителя към изпълнителя.

Обособена позиция №1: Доктавка на Месо и месни продукти;Обособена позиция № 2: Доставка на Мляко и млечни продукти;Обособена позиция №3:Доставка на Риба, рибни продукти и други морски храни;Обособена позиция №4 :Доставка на Яйца;Обособена позиция №5: Доставка на Масла и мазнини; Обособена позиция №6: Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа и варива; Обособена позиция №7: Доставка на Плодове, зеленчуци и продукти от тях, картофи и кореноплодни; Обособена позиция №8: Доставка на Други хранителни продукти

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0006798
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Николово
Прогнозна стойност: 32570.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-05-21 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Светла Яркова
  • Телефон/и за контакт: 0893441271
Документи