ДГ 121 Нови Искър

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение №121, гр. Нови Искър

Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00Последна промяна: 2017-05-25 11:36:05
Статус: затворена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение №121, гр. Нови Искър“ съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата обява. Процедурата е открита по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (чл. 186 и сл. от ЗОП) - събиране на оферти чрез публикуване на обява.

Индивидуален номер на процедурата: 0002367
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 53000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Информация за публикувана обява в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Указания, друга информация и техническа спецификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Приложение № 1 към Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Справка за отстъпки и надценки

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00
 • Протокол от разглеждане, оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 17:00:00