Община Дългопол

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и проект „Топъл обяд” на територията на община Дългопол, за периода 2019/2020 година”

Дата и час на публикуване: 2019-08-02 10:14:27
ID номер: 9091006 Статус: възложена

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, от домакините на обектите, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж - гр. Дългопол и на проект „Топъл обяд” в рамките на прогнозните количества от Техническите спецификации към документацията за участие в процедурата.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

Индивидуален номер на процедурата: 0005234
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: 0517 22185
Документи