Община Дългопол

„Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по покривна конструкция и на част от фасадата на административна сграда А на общинска администрация гр. Дългопол”

Дата и час на публикуване: 2019-07-05 15:35:30Последна промяна: 2019-07-09 11:47:06
Статус: възложена

Целта на настоящето задание е изпълнение на аварийни ремонтни работи на покривната конструкция и част от фасадата на административна сграда А на общинска администрация гр. Дългопол, така че да се осигури възстановяване на покрива с надеждни и трайни покрития осигуряващи достатъчна експлоатационна годност.

С реализиране аварийните ремонти, предмет на настоящата обществена поръчка се цели трайни технически подобрения и привеждането им в експлоатационна пригодност за осигуряване на нормалното функционално предназначение на сградата на заведенията.

Количесвата и видове дейности са подробно разписани в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005114
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 67000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-08 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи