Община Дългопол

„Доставка на нови контейнери тип „Бобър“ за събиране на отпадъци с вместимост 1100 литра“

Дата и час на публикуване: 2019-02-08 08:48:24Последна промяна: 2019-03-13 10:40:09
ID номер: 9085486 Статус: възложена

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нови специализирани съдове за събиране на битови отпадъци, съгласно изискванията на техническата спецификация.

Участниците следва да оферират минимален брой съдове – най-малко 110 /сто и десет бр./ нови контейнери тип „Бобър” за събиране на отпадъци с вместимост 1100 литра.

Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки(в сила до 01.03.2019г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр.28 от 8 Април 2016г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]). В настоящите  Протоколи или Решение използваните абревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.].

Индивидуален номер на процедурата: 0004648
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: 0517 22185
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-02-08 10:54:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095172051
  Удостоверено време: 08.02.2019 10:54:33
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2019 08:54:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-08 10:54:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095172056
  Удостоверено време: 08.02.2019 10:54:38
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2019 08:54:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-08 10:54:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095172063
  Удостоверено време: 08.02.2019 10:54:42
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2019 08:54:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-02-08 10:54:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095172067
  Удостоверено време: 08.02.2019 10:54:46
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2019 08:54:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява в профила на купувача

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-02-08 10:54:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095172072
  Удостоверено време: 08.02.2019 10:54:51
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2019 08:54:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 17:20:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096088933
  Удостоверено време: 26.02.2019 17:20:30
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 15:20:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-12 10:34:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096705480
  Удостоверено време: 12.03.2019 10:34:24
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2019 08:34:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 17:27:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097937316
  Удостоверено време: 03.04.2019 17:27:14
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 14:27:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори