Община Дългопол

“Oсъществяване на независим строителен надзор за обект по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Oсъществяване на независим строителен надзор за ЕТАП I на обект: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол” Обособена позиция № 2: Oсъществяване на независим строителен надзор за ЕТАП II на обект: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2018-05-23 16:02:53Последна промяна: 2018-05-23 14:49:52
ID номер: 9076420 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж:

Място за изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Дългопол, община Дългопол

Обособена позиция № 1:Oсъществяване на независим строителен надзорза ЕТАП I на обект: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол”

Обхват на етап I:

ул."Маршал Феодор Толбухин" Клон 1 –  1 607,0m;

ул. "Гео Милев" Клон 2 – 217,3m;

ул. "Гео Милев", Клон 6 – 88,6m;

ул."Христо Ботев" Клон 7 – 339,2m,

ул."Генерал Заимов" Клон 9 – 102,8 m;

ул."Христо Михайлов" Клон 10 – 212,8m;

ул."Патриарх Евтимий" Клон 11 – 152,50m;

ул."Христо Михайлов" Клон 12 – 339,5m;

ул. "Христо Ботев" Клон 13 – 211,4m;                                         

Обща дължина на настоящия ЕТАП 1: L = 3271,20m

 

Обособена позиция № 2:Oсъществяване на независим строителен надзорза ЕТАП II на обект: „Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол”

  • Обхват на етап II:

ул."Алеко Константинов" Клон 3 – 124,1m;

ул."Иван Вазов" Клон 4 – 628,4m;

ул."Никола Вапцаров" Клон 5 – 937,9m;

ул."Христо Смирненски" Клон 8 – 763,4m;

Индивидуален номер на процедурата: 0003779
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 39136.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов
  • Телефон/и за контакт: 0517/221-85; 0887436047
Документи