Община Дългопол

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Дата и час на публикуване: 2020-02-05 11:04:04
АОП номер: 00127-2020-0001 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обекти на община Дългопол, присъединени на ниво средно напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. Във връзка с горното, с Изпълнителя ще бъде сключен договор за комбинирани услуги по смисъла на чл.11, т.10 и при условията на чл. 20 от ПТЕЕ /Правила за търговия с ел. енергия/.

Индивидуален номер на процедурата: 0005951
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 14:53:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117488149
  Удостоверено време: 05.02.2020 14:53:38
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2020 12:53:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 14:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117488140
  Удостоверено време: 05.02.2020 14:53:33
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2020 12:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 14:53:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117488136
  Удостоверено време: 05.02.2020 14:53:29
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2020 12:53:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 14:53:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117488131
  Удостоверено време: 05.02.2020 14:53:25
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2020 12:53:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 14:53:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117488127
  Удостоверено време: 05.02.2020 14:53:21
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2020 12:53:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1/27.02.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 14:54:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119047411
  Удостоверено време: 27.02.2020 14:54:37
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 12:54:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение - ЦЕНИ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 16:13:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119506407
  Удостоверено време: 06.03.2020 16:13:19
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 14:13:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2/06.03.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 14:19:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119950701
  Удостоверено време: 12.03.2020 14:19:02
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 12:19:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3/11.03.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 14:19:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119950710
  Удостоверено време: 12.03.2020 14:19:05
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 12:19:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 14:19:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119950722
  Удостоверено време: 12.03.2020 14:19:08
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 12:19:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 14:19:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119950734
  Удостоверено време: 12.03.2020 14:19:12
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 12:19:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 15:23:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121437301
  Удостоверено време: 07.04.2020 15:23:19
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 12:23:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 15:23:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121437310
  Удостоверено време: 07.04.2020 15:23:28
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 12:23:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-07 15:23:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121437317
  Удостоверено време: 07.04.2020 15:23:32
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2020 12:23:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори