Община Дългопол

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Дата и час на публикуване: 2020-02-05 11:04:04
АОП номер: 00127-2020-0001 Статус: отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обекти на община Дългопол, присъединени на ниво средно напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. Във връзка с горното, с Изпълнителя ще бъде сключен договор за комбинирани услуги по смисъла на чл.11, т.10 и при условията на чл. 20 от ПТЕЕ /Правила за търговия с ел. енергия/.

Индивидуален номер на процедурата: 0005951
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи