Община Дългопол

„Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Република България, за автомобилния парк на община Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2020-01-29 14:59:56Последна промяна: 2020-01-29 14:59:48
АОП номер: 00127-2019-0007 Статус: възложена

Процедура, ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, с предмет: „Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Република България, за автомобилния парк на община Дългопол”, публикувана в регистъра на обществените поръчки под УИН № 00127-2019-0007, поради допусната техническа грешка е публикувана в секция „Процедури по чл. 20, ал. 1 от ЗОП – Договаряне без предварително обявление“ на „Профила на купувача“.

Цялата преписка по процедурата може да се види на следния линк: https://sop.bg/dalgopol-361/proceduri-20-1-zop/a1-0005013.html

Индивидуален номер на процедурата: 0005929
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 110000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи