Община Дългопол

СМР по открит отводнителен канал от ЖП прелез до заустването в р. Камчия, гр. Дългопол, Област Варна

Дата и час на публикуване: 2019-11-13 15:51:52
АОП номер: 00127-2019-0013 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР по открит отводнителен канал от ЖП прелез до заустването в р. Камчия, гр. Дългопол, Област Варна

Видове и количества СМР:

В количествената сметка към проекта са заложени необходимите видове и количества СМР, необходими за достигане  на заложените в чертежите параметри на съоръженията, както следва:

 

Строително-монтажни работи по Южен отводнителен канал от                                               ЖП прелез до заустването му в р. Камчия

1

Изсичане на храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см.

100м2

38,80

2

Изкоп с багер обрастване и отпадъци при 2 утежн. условия на транспорт

мЗ

1561,00

3

Изкоп с багер земни почви при 2 утежнени условия на транспорт

мЗ

11530,00

4

Изкоп с багер земни почви при 2 утежнени условия на отвал

мЗ

11530,00

5

Изкоп ръчен на тиня и отпадъци под водостоци и мост

m3

33,60

6

Превоз с ръчни колички на тиня и отпадъци на 50 м.

m3

33,60

7

Натоварване с багер на тиня и отпадъци на транспорт

m3

33,60

8

Превоз на тиня и отпадъци със самосвал до депо

m3

1594,60

9

Превоз на земни маси със самосвал до депо

m3

11530,00

10

Разриване земни маси с булдозер

m3

11530,00

11

Направа временен път с булдозер

m3

756,00

12

Оформяне дига с булдозер

m3

2560,00

Индивидуален номер на процедурата: 0005703
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 441971.34 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45240000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи