Община Дългопол

„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Дългопол, включващо сепариране/сортиране и обезвреждане“

Дата и час на публикуване: 2019-09-30 15:30:08
АОП номер: 00127-2019-0011 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Дългопол, включващо сепариране/сортиране и обезвреждане. Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща всички 17 населени места на територията на община Дългопол. Годишното количество смесени битови отпадъци, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около  3500 т (три хиляди и петстотин тона) тона/год..

Индивидуален номер на процедурата: 0005508
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 264000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90510000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи