Община Дългопол

„Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на проект "С грижа за хората" договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 ", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“

Дата и час на публикуване: 2019-07-10 09:45:22Последна промяна: 2019-08-14 11:15:13
АОП номер: 00127-2019-0009 Статус: прекратена

Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите  на проект "С грижа за хората" договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 ", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
Минималните технически параметри на които трябва да отговаря предложеният от участниците лек автомобил са подробно разписани в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005123
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 25000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: 0517 22185
Документи