Община Дългопол

Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере; облицовка на Централно дере от Центъра до ул. "Маршал Толбухин"; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покрита част и до вливането му, гр. Дългопол, Област Варна

Дата и час на публикуване: 2019-06-28 11:24:04
АОП номер: 00127-2019-0008 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР относно ревизия на съществуващата  система от отводнителни  дерета иканали.

          Общото им състояние и функционалността им е от изключителна важност, тъй като освен, че преминават през населената градска част, те пресичат с водостоци републиканският път Провадия-Айтос и жп линията София-Варна.

            В обхвата на  настоящата обществена поръчка са включени три подобекта, а именно:

sПодобект 1.Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере до ул. "Св.Св. Кирил и Методий"

sПодобект 2. Облицовка  на  Централно  дере  от  центъра  до  ул. „Маршал Толбухин";

sПодобект 3: Ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покритата част под центъра, съществуващата облицована част до път 208 (ул. "Никола Обретенов") и до вливането му.

Количествата и видове СМР са подробно описани в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005085
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 350257.86 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45240000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи