Община Дългопол

„Доставка чрез покупка на специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба, за нуждите на община Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2019-05-10 11:27:50Последна промяна: 2019-05-10 11:27:39
АОП номер: 00127-2019-0006 Статус: приключена

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за Доставка чрез покупка на един брой специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба, за нуждите на община Дългопол.

Техническите параметри са подробно описани в техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0004940
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 16666.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34144000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи