Община Дългопол

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2019-02-11 15:42:44Последна промяна: 2019-03-13 10:35:28
АОП номер: 00127-2019-0003 Статус: възложена

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Дългопол”.

Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки(в сила до 01.03.2019г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр.28 от 8 Април 2016г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]). В настоящите  Протоколи или Решение използваните абревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.].

Индивидуален номер на процедурата: 0004652
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 120000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов
  • Телефон/и за контакт: 0887436047
Документи