Община Дългопол

Периодични доставки на материали за текуща поддръжка на общински сграден фонд на Община Дългопол за срок от две години, по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на строителни материали” Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на В и К материали“

Дата и час на публикуване: 2019-01-30 09:17:52Последна промяна: 2019-03-13 10:39:32
АОП номер: 00127-2019-0002 Статус: възложена

Периодични доставки на материали за текуща поддръжка на общински сграден фонд на община Дългопол за срок от две години, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Периодични доставки на строителни материали"

Обособена позиция № 2: "Периодични доставки на В и К материали" 

Обособена позиция № 2 ще бъде възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, тъй като стойността не надхвърля 20% от стойността на поръчката и е по-ниска от 156 464 лв. без ДДС. За тази обособена позиция не следва да се подава оферта.

Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки(в сила до 01.03.2019г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр.28 от 8 Април 2016г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]). В настоящите  Протоколи или Решение използваните абревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019г., съгл.§131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.].

Индивидуален номер на процедурата: 0004622
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 85000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов
  • Телефон/и за контакт: 0517 22185
Документи