Община Дългопол

„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Дългопол“.

Дата и час на публикуване: 2018-10-15 09:18:27Последна промяна: 2018-10-15 09:18:16
АОП номер: 00127-2018-0007 Статус: възложена

При изпълнение на поръчката трябва да се извършват следните дейности, при следните прогнозни количества:
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯРКА Количесва


1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ М2 17980
2 ПОЧИСТВАНЕ НА РЕГОЛИ И НАСТИЛКИ ОТ КАЛ М2 5142
3 ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ М2 39377
4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М 1195
5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50 М 1195
6 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ  ПЛОЧИ М2 180
7 ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ -40/40/5 НА ПЯСЪК М2 180
8 РЪЧНО ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕД ДУПКИ С АСФ. СМЕС ВКЛ. ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТУМНА ПАСТА- 5 СМ М2 5953
9 МАШИНО ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕД. ДУПКИ С АСФ. СМЕС ВКЛ. ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТУМНА ПАСТА- 5 СМ М2 33389
10 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. НАСТИЛКА М2 7246
11 ИЗКЪРПВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕНА НАСТИЛКА-   ДЕБ. 0.10 М М2 6258
12 ИЗКЪРПВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - ДЕБ 0.35 М М2 2947
13 ИЗКОП НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ МЗ 1817
14 НАТОВАРВАНЕ РАЗК. ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР МЗ 222
15 ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ МЗ 2039
16 РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ МЗ 2039
17 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.50 М   - РЪЧНО МЗ 222
18 ПОДМЯНА НА РАЗРУШЕНИ БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ НА РШ БР 29
19 ПОВДИГАНЕ НА КАПАЦИ ПРИ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА БР 41


Посочените навсякъде в Техническата спецификация количества са прогнозни и същите в хода на изпълнение на Договора могат да бъдат променяни, нo само до прогнозната стойност на поръчката. Разплащането ще се става по действително изпълнени количества и оферирани единични цени на СМР.

Индивидуален номер на процедурата: 0004238
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 1216650.16 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов, Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: 0517/221-85; 0887436047
Документи
 • Указания за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:49:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598591
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:49:20
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:49:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:49:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598582
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:49:15
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:49:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:49:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598571
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:49:11
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:49:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:49:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598567
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:49:07
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:49:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:49:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598564
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:49:04
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:49:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:49:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598562
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:49:00
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:49:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • еЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:48:57
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091598560
  Удостоверено време: 15.10.2018 14:48:57
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 11:48:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1/13.11.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:27:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092527271
  Удостоверено време: 13.11.2018 14:27:12
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 12:27:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на Ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 09:39:40
  Дата и час на промяна: 2018-12-06 11:03:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093235802
  Удостоверено време: 06.12.2018 11:03:22
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 09:03:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 09:56:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093551287
  Удостоверено време: 17.12.2018 09:56:22
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 07:56:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 09:56:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093551282
  Удостоверено време: 17.12.2018 09:56:16
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 07:56:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяна на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 09:56:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093551276
  Удостоверено време: 17.12.2018 09:56:13
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 07:56:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-24 13:56:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094686762
  Удостоверено време: 24.01.2019 13:56:09
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2019 11:56:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-24 13:57:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094686844
  Удостоверено време: 24.01.2019 13:57:36
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2019 11:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 15:04:31
  Дата и час на промяна: 2019-06-28 15:11:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104023062
  Удостоверено време: 28.06.2019 15:11:18
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 12:11:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 15:05:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104022395
  Удостоверено време: 28.06.2019 15:05:55
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 12:05:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори