Община Дългопол

„Доставка на горива и смазочни масла и препарати на територията на Република България, за автомобилния парк на Община Дългопол".

Дата и час на публикуване: 2020-03-18 14:12:48Последна промяна: 2020-03-18 14:12:39
АОП номер: 00127-2020-0005 Статус: възложена

 

„Доставка на горива и смазочни масла и препарати на територията на Република България, за автомобилния парк на Община Дългопол". Прогнозно количество: Автомобилен бензин А-95Н –20 000 л. (двадесет хиляди литра) +/-10% Автомобилен бензин А-98Нили А-100Н – 2 000 л. (две хиляди литра) +/-10% Дизелово гориво – 80 000 л. (осемдесет хиляди литра) +/-10% Пропан-бутан – 18 000 л. (осемнадесет хиляди литра) +/- 10%. Смазочни масла и препарати – до 5% от стойността на сключения договор. Посочените количества са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя. Същите могат да претърпят както увеличение така и намаление в зависимост от реалното потребление на количествата.

 

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016г. на ДВ.

Индивидуален номер на процедурата: 0006114
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 218000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
  • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи