Община Дългопол

„Доставка на горива и смазочни масла и препарати на територията на Община Дългопол за автомобилния парк на Община Дългопол".

Дата и час на публикуване: 2020-03-18 14:06:40Последна промяна: 2020-03-18 14:06:28
АОП номер: 00127-2020-0004 Статус: възложена

„Доставка на горива и смазочни масла и препарати на територията на Община Дългопол, за автомобилния парк на община Дългопол". Прогнозно количество: Автомобилен бензин А-95Н –20 000 л. (двадесет хиляди литра) +/-10% Автомобилен бензин А-98Нили А-100Н – 1 100 л. (хиляда и сто литра) +/*10% Дизелово гориво – 80 000 л. (осемдесет хиляди литра) +/-10% Пропан-бутан – 20 000 л. (двадесет хиляди литра) +/- 10%, Смазочни масла и препарати – до 5% от стойността на сключения договор. Посочените количества са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя. Същите могат да претърпят както увеличение така и намаление в зависимост от реалното потребление на количествата.

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016г. на ДВ.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006113
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 217000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 14:16:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120371573
  Удостоверено време: 18.03.2020 14:16:31
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2020 12:16:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Поръчка спецификация 2/18.03.2020

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 14:16:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120371576
  Удостоверено време: 18.03.2020 14:16:35
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2020 12:16:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор 172/01.04.2020

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-13 13:58:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121873936
  Удостоверено време: 13.04.2020 13:58:20
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2020 10:58:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-04-13 13:58:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121873941
  Удостоверено време: 13.04.2020 13:58:23
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2020 10:58:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори