Община Дългопол

„Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Република България, за автомобилния парк на община Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:13:50
АОП номер: 00127-2019-0007 Статус: възложена

Прогнозно количество:

    Автомобилен бензин А-95Н –10 000 л. (десет хиляди литра) +10%

    Автомобилен бензин А-98Нили А-100Н –  1 000 л. (хиляда литра) +10%

    Дизеловогориво – 40 000 л. (четиридесет хиляди литра) +10%

    Пропан-бутан – 9 000 л. (девет хиляди литра) + 10%

    Смазочни масла и препарати – до 5% от стойността на сключения договор.

    Посочените количества са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя. Същите могат да претърпят както увеличение така и намаление в зависимост от реалното потребление на количествата.

Съгласно чл.182, ал.1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез пряко договаряне, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедурата пряко договаряне в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление №191 на Министерския съвет от 2016 г. чрез борсова сделка на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0005013
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 110000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 17:07:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102293672
  Удостоверено време: 07.06.2019 17:07:30
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 14:07:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор Петрол

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 14:13:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103302816
  Удостоверено време: 20.06.2019 14:13:18
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 11:13:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчката

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 14:13:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103302824
  Удостоверено време: 20.06.2019 14:13:21
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 11:13:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори