Община Дългопол

Изработване на работни проекти , количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Дългопол за финансиране по ПРСР 2014-2020 за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община Дългопол

Дата и час на публикуване: 2016-04-05 13:25:28Последна промяна: 2016-08-29 16:42:18
АОП номер: 00127-2016-0005 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изработване на работни проекти , количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Дългопол за финансиране по ПРСР 2014-2020 за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община Дългопол” Работните проекти за нуждите на Възложителя следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Възложителя или от упълномощено от него лице, за което Изпълнителят следва да оказва пълно съдействие и подпомагане до получаването на одобрение на изготвения инвестиционен проект. В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект следва да отразява и изпълнява изискванията на Възложителя в съответствие с техническото задание / спецификация за изпълнение на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0000805
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 243666.80 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71200000, 71220000, 71240000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Обявление за обществена поръчка - 725741/05.04.2016г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 13:25:28
 • Решение за откриване на процедура - 725738/05.04.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 13:25:28
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 13:25:28
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 17:10:02
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-03 13:59:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047762842
  Удостоверено време: 03.06.2016 13:59:42
  Удостоверено време по UTC: 03.06.2016 10:59:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 17:31:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048392083
  Удостоверено време: 17.06.2016 17:31:49
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 14:31:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за оповестяване на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 17:33:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048392149
  Удостоверено време: 17.06.2016 17:33:40
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2016 14:33:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 15:23:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049040441
  Удостоверено време: 30.06.2016 15:23:22
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2016 12:23:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-07-01 14:20:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049087526
  Удостоверено време: 01.07.2016 14:20:50
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2016 11:20:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-29 16:30:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050896578
  Удостоверено време: 29.08.2016 16:30:35
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2016 13:30:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-29 16:50:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050898540
  Удостоверено време: 29.08.2016 16:50:52
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2016 13:50:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори