Добруджански земеделски институт

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:48:26
ID номер: 9097688 Статус: отворена

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Възложителят обявява обществена поръчка с цел да избере изпълнители на услуги по застраховане на земеделски култури, недвижимо и движимо имущество, транспортни средства, трудова злополука за работниците и служителите и застраховане на служителите при пътуване в чужбина, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции:

•Обособена позиция (ОП) № 1: „Услуги по Общо застраховане", с максимална прогнозна стойност: 50 660,00 (петдесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева

•Обособена позиция (ОП) № 2: „Услуги по задължително застраховане на работниците и служителите със застраховка „Трудова злополука”", с максимална прогнозна стойност: 3 000 (три хиляди) лева;

•Обособена позиция (ОП) № 3: „Услуги по застраховане на служителите при служебни пътувания в чужбина”, с максимална прогнозна стойност: 280.00 (двеста и осемдесет) евро (по курса на БНБ към датата на обява - 1.95583 евро/1 лв – 547,63 лв (петстотин четиридесет и седем 0,63) лева

Индивидуален номер на процедурата: 0006188
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 54207.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - административен ръководител
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:50:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873588
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:50:07
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:50:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации по обособените позиции

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:53:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873752
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:53:26
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:53:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекти на договори по обособени позиции

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:54:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873857
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:54:55
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:54:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:56:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873918
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:56:02
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:56:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори