Добруджански земеделски институт

„Доставка на ветеринарни медикаменти, консумативи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“, по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2017-07-21 08:21:41
Статус: възложена

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

-           Обособена позиция № 1 - „Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи“

-           Обособена позиция № 2 - „Доставка на пълноценен фураж - млекозаместител за  отглеждане на телета“.

Възложителят открива обществената поръчка за събиране на оферти с обява, с цел да определи доставчик на:

 1. По Обособена позиция № 1 - на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството до определен максимален финансов ресурс: 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. без ДДС като за целта, в приложена „Техническа спецификация за Об П № 1“, е представил примерен списък на необходимите ветеринарни медикаменти и консумативи, без да се ангажира с тяхното пълно усвояване по вид и количество. Възложителят, при необходимост, може да закупи ветеринарни медикаменти и консумативи, които не са включени в списъка, но до размера на определения максимален финансов ресурс: 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. без ДДС.

Възложителят изисква предлаганите от участника, определен за изпълнител, ветеринарни медикаменти и консумативи да са лицензирани за употреба, съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 726/2004", както и да фигурират в „Регистър на лицензираните за употреба ветеринарно-медицински продукти в Република България“, поддържан в интернет-страницата на БАБХ.

Доставяните ветеринарни медикаменти  и консумативи следва да са в оригинална опаковка с ненарушена цялост, да бъдат придружени с инструкция за ползване (информационен лист) и към датата на доставка, всеки един артикул, следва да има остатъчен срок на годност не по-кратък от 75% от общия срок на годност, указан от производителя, на опаковката. 

 1.  По Обособена позиция № 2 - на пълноценен фураж млекозаместител за отглеждане на телета до определен максимален финансов ресурс: 15 000 (петнадесет хиляди) лв. без ДДС като за целта, в приложена „Техническа спецификация за Об П № 2“, са представени характеристиките и състава на млекозаместителя, на които следва да отговаря, предложения от участника продукт. Възложителят определя прогнозно количество от 5 500 кг., необходими за период от една година като не се ангажира с тяхното пълно усвояване. При явила се необходимост, възложителят може да закупи по-голямо от прогнозното количество млекозаместител,  но в рамките на определения максимален финансов ресурс: 15 000 (петнадесет хиляди) лв. без ДДС

Доставяният млекозаместител следва да е опакован в индивидуални, оригинални опаковки от по 25 кг, с ненарушена цялост и към датата на доставка, всеки един артикул, следва да има остатъчен срок на годност не по-кратък от 75% от общия срок на годност, указан от производителя, на опаковката.  Всяка опаковка трябва да е етикетирана на български език като данните на етикета съдържат изискваната информация в съответствие с Регламент (ЕО) №767/2009 на Европейския парламент и на Съвета, от 13.07.2009г, относно пускането на пазара и употреба на фуражи.

Индивидуален номер на процедурата: 0002613
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000; 33698000; 03000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:52:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072613041
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:52:41
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:52:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по Об. позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:53:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072613102
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:53:41
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:53:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по Об. позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:54:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072613125
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:54:13
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:54:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по Об. позиция № 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:55:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072613181
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:55:26
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:55:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по Об. позиция № 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:56:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072613211
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:56:05
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:56:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:57:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072613292
  Удостоверено време: 21.07.2017 10:57:58
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 07:57:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-08-02 11:06:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072931056
  Удостоверено време: 02.08.2017 11:06:03
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2017 08:06:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на получените оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-02 11:14:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072931437
  Удостоверено време: 02.08.2017 11:14:30
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2017 08:14:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1/08.08.2017

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 13:47:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073186012
  Удостоверено време: 11.08.2017 13:47:21
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 10:47:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:54:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073667048
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:54:43
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:54:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори