Добруджански земеделски институт

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2019-10-09 10:51:19
АОП номер: 00507-2019-0008 Статус: затворена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от торове, за осъществяване на дейности в сектор „Производство”, подпомагащи основната дейност – научноизследователска. Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции:
- ОП № 1: Доставка на тор - амониев нитрат - максимално прогнозно количество 450 тона;
- ОП № 2: Доставка на комплексен тор NPK - максимално прогнозно количество 90 тона

Индивидуален номер на процедурата: 0005551
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 243000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000 – Азотни торове и съединения
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - началник "Производство"
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи