Добруджански земеделски институт

„Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:05:49
АОП номер: 00507-2018-0006 Статус: отворена

Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции:

 *Обособена позиция (ОП) № 1: „Доставка на комбинирани фуражи“ - включва доставка на:

- Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона;

- КФ за шилета угояване -  гранули в чували по 20 кг. – 20 тона;

- КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона 

*Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на пълноценен фураж млекозаместител за отглеждане на телета“ - доставка на фураж-млекозаместител – 5500 кг. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004393
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 488000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15710000 Готови храни за селскостопански и други животни
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-08 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; Дилян Георгиев - ветеринарен техник
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 681 8862
Документи