Добруджански земеделски институт

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”

Дата и час на публикуване: 2018-05-16 08:36:23
АОП номер: 00507-2018-0003 Статус: възложена

Възложителят желае да закупи следните неорганични торове, по вид и количество:

  1. Амониев нитрат, с активно вещество и концентрация - мин. 34,4% N, прогнозно количество – 435 тона;
  2. Троен суперфосфат, с активно вещество и концентрация - мин. 45% Р2О5 – усвоим фосфор, прогнозно количество – 201 тона;
  3. Калиев хлорид, с активно вещество и концентрация - мин. 60% К2О – усвоим фосфор, прогнозно количество – 4 тона;
  4. Комплексен тор NPK, с активно вещество и концентрация - NPK 15:15:15 + 15 S – усвоим фосфор, прогнозно количество – 40 тона

Торовете за целите на настоящата обществена поръчка трябва да отговарят на всички изисквания за включване в Приложение I на Регламент (ЕО) № 2003/2003 и Регламент (ЕО) № 1107/2008 и да са обозначени с маркировка "ЕО ТОР" или еквивалентно. Възложителят ще приеме всички еквивалентни маркировки, които потвърждават, че предлаганата доставка отговаря на поставените изисквания за качество и безопасност.

Индивидуален номер на процедурата: 0003755
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 333100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24440000 – Различни видове торове
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Диана Чернева
  • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи