Добруджански земеделски институт

Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан, масла, смазки, антифриз ,спирачна течност и добавки за нуждите на Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево за 2016, 2017 и 2018г.

Дата и час на публикуване: 2016-03-25 13:21:22Последна промяна: 2016-06-01 09:29:12
АОП номер: 00507-2016-0003 Статус: възложена

Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан, масла, смазки, антифриз ,спирачна течност и добавки за нуждите на Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево за 2016, 2017 и 2018г., по обособени позиции, съгласно три Поръчки-спецификации на възложителя. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово моторно гориво, съгл. Поръчка-спецификация №1, франко склада на Добруджански земеделски институт в с. Петлешково.; Обособена позиция №2-Доставка на масла, смазки, антифриз, спирачна течност и добавки, съгл. Поръчка-спецификация № 2 и Приложение към Поръчка-спецификация №2; Обособена позиция №3- Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, съгл. Поръчка-спецификация №3, чрез 24-часово зареждане на бензиностанции на територията на Р България, при условията на безналично плащане с разплащателни карти.

Индивидуален номер на процедурата: 0000904
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Генерал-Тошево
Прогнозна стойност: 1518560.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000, 09100000, 09211000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: 0894 334 154
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 722500/25.03.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-25 13:21:22
 • Сключен договор №181

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:26:23
 • Сключен договор №182

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:26:23
 • Сключен договор №183

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:26:23
 • Обявление за възложена поръчка - 728253/13.04.2016г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:28:58