ЦСОП Варна

"Текущ ремонт на Център за специална образователна подкрепа(ЦСОП)в първи и втори етаж на бивша училищна сграда с идентификато 10135.3513.148.6 по КК на гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" №7

Дата и час на публикуване: 2020-11-19 13:06:59Последна промяна: 2020-11-19 13:06:51
ID номер: 05503-2020-0001 Статус: възложена

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на текущ ремонт на Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в първи и втори етаж на бивша училищна сграда с идентификатор 10135.3513.148.6 по КК на гр. Варна, с административен адрес гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ 7”   , а именно:
1.1. Извършване на строително-ремонтни работи съгласно предоставената количествена сметка и в рамките на определените прогнозни средства в съответствие с действащите нормативни актове, и инвестиционнен проект в частта засягаща изпълнението на дейностите по КСС  и техническата спецификация за строителни продукти.
1.2. Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съотвествие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
1.3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
1.4. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0006596
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000 –Строителни и монтажни работи
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Светлана Божинова Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0878521823