ЦСМП - ВИДИН

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП- ВИДИН

Дата и час на публикуване: 2023-03-13 16:10:22
ID номер: 00096-2023-0002 Статус: отворена

Определяне не оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Видин 

ОП 1   ваучери за безплатна храна по Наредба № 11 /2005 г.  на стойност 34000 лв. без ДДС

ОП 2 ваучери със средства от фонд СБКО на стойност 35000 лв. без ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0007174
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-03-21 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
  • Телефон/и за контакт: 0876 199254
Документи