ЦСМП - ВИДИН

Доставка на 80000 л ДГ и 1200 л. А95 за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2 години, считано от 17.12.2021 чрез карти за безналично плащане чрез посредничеството на Софийска стокова борса

Дата и час на публикуване: 2022-10-13 15:28:13
Статус: възложена

Доставка на 80000 л ДГ и 1200 л. А95  за нуждите на ЦСМП Видин за период от 2 години считано от 17.12.2021

Индивидуален номер на процедурата: 0007125
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 155856.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
  • Телефон/и за контакт: 0876 199254
Документи