ЦСМП - ВИДИН

Доставка на дизелово гориво Б6 - 80 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 1 200 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2 години, считано от датата на подписване на Борсовия договор, чрез карти за безналично плащане, с отсрочено плащане от 60 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти - бензиностанциi на изпълнителя на територията на Общинa Видин и цялата страна. Количествата са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.

Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:07:01
Статус: затворена

Доставка на ДГ 80000 л. и А 95 1200 за нуждите на ЦСМП Видин считано от датата на борсовия договор чрез карти за бзналично плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0005945
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 150836.67 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Станислав Милчев Стоянов
  • Телефон/и за контакт: 094 600882