ЦСМП - Силистра

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите на ЦСМП - Силистра“

Дата и час на публикуване: 2021-06-08 13:49:53Последна промяна: 2021-06-08 13:49:49
ID номер: 00204-2021-0004 Статус: прекратена

Настоящата поръчка се провежда по реда на глава Двадесет и шеста, чл. 186 и сл., във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки и е с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите на ЦСМП - Силистра“

Индивидуален номер на процедурата: 0006847
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-06-20 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялка Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи