ЦСМП - Силистра

„Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2020/2021г.”

Дата и час на публикуване: 2020-02-14 09:54:40Последна промяна: 2020-02-14 09:54:01
ID номер: 9096359 Статус: възложена

Поръчката включва периодични доставки на 71 номенклатури лекарствени продукти, описани подробно в Техническата спецификация, за срок от 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената  поръчка.

Всеки участник може да участва за една, няколко или всички номенклатури лекарствени продукти.

Индивидуален номер на процедурата: 0006000
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 44000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-06 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мариана Дончева
  • Телефон/и за контакт: 086/822319
Документи