Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и ободряващи напитки при 12-часови дежурства и хранителни продукти закупувани със средства от Фонд СБКО на служителите във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово, гр. Тутракан, гр. Главиница и с. Кайнарджа при ЦСМП Силистра

Дата и час на публикуване: 2018-02-06 11:13:36Последна промяна: 2018-02-06 11:13:26
ID номер: 9072743 Статус: приключена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и ободряващи напитки при 12-часови дежурства и хранителни продукти закупувани със средства от Фонд СБКО на служителите във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово, гр. Тутракан, гр. Главиница и  с. Кайнарджа при ЦСМП Силистра 

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции.

Обособена позиция №1 – ваучери по Наредба №11/21.12.2005 г.

Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на ЦСМП-Силистра, съобразно Наредба №11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и ободряващи напитки чрез осигуряване на ваучери за храна. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, притежава разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба №7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор

Изпълнителят на обособената позиция 1 от обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност 0,50 / нула цяло и петдесет /лв.,2.00 лв. /два/, 10.00 /десет/ лв. и 20.00 /двадесет/ лева с вкл. ДДС. Действието се осъществява въз основа на заявка. Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти /по чл.2, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003 г./ на територията на населените места , където са филиалите на ЦСМП - Силистра: гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Дулово , гр. Главиница , с.Кайнарджа. Срока на валидност следва да бъде една година от издаването им

Прогнозната стойност на ваучерите за целия срок на договора по тази обособена позиция е 35 000.00 лв. без ДДС,

Участниците подали документи за ОП 1 задължително трябва да имат договорни отношения с търговски обекти по чл.2, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003г.- сключени договори за обслужване на ползватели, на територията на населените места в които ЦСМП – Силистра има филиали, както следва:

гр.Силистра- минимален брой търговски обекти – 3 броя;

гр. Тутракан - минимален брой търговски обекти – 1 броя,

гр. Дулово - минимален брой търговски обекти – 1 броя;

гр. Главиница - минимален брой търговски обекти – 1 броя;

с. Кайнарджа - минимален брой търговски обекти – 1 броя;

Тези обекти трябва да функционират като такива за хранителни стоки към датата на подаване на офертата.

 

Обособена позиция №2 – ваучери със средства от Фонд „СБКО”.

 

Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед използване на средствата от СБКО за осигуряване на ваучери за храна на персонала. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, притежава разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба №7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г./.

Изпълнителят на обособената позиция 2 от обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност – 1.00 лв. /един /; 2.00 лв. /два /; 5.00лв./пет / и 10.00 лв./десет /, всички с вкл.ДДС. Същото се осъществява въз основа на заявка. Те трябва да се използват в максимален брой търговски обекти /по чл.2, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003 г./ на територията на населените места , където са филиалите на ЦСМП - Силистра: гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Дулово, гр. Главиница, с.Кайнарджа., като срокът на валидност следва да бъде една година от издаването им .

Прогнозната стойност на ваучерите за целия срок на договора по тази обособена позиция е 33 000.00 лв. без ДДС,

Участницити подали документи за ОП 2 трябва да притежава Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна през 2018 г., съгласно Наредба №7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор

Участниците задължително трябва да имат договорни отношения с търговски обекти по чл.2, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003г.- сключени договори за обслужване на ползватели, на територията на населените места както следва:

гр.Силистра- минимален брой търговски обекти – 3 броя;

гр. Тутракан - минимален брой търговски обекти – 1 броя,

гр. Дулово - минимален брой търговски обекти – 1 броя;

гр. Главиница - минимален брой търговски обекти – 1 броя;

с. Кайнарджа - минимален брой търговски обекти – 1 броя;

Индивидуален номер на процедурата: 0003324
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-14 15:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: д-р Енчо Василев - Директор, Стилияна Стоянова - гл. счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 0035986 822285
Документи
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 11:12:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077599832
  Удостоверено време: 06.02.2018 11:12:56
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 09:12:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на процедура по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 11:12:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077599834
  Удостоверено време: 06.02.2018 11:12:58
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 09:12:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Запитване относно обществена поръчка "Избор на лицензиран оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и ободряващи напитки при 12-часови дежурства и хранителни продукти закупувани със средства от Фонд СБКО на служителите във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово, гр. Тутракан, гр. Главиница и с. Кайнарджа при ЦСМП Силистра "

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2018-02-08 16:00:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077687101
  Удостоверено време: 08.02.2018 16:00:27
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2018 14:00:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 08:37:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077876566
  Удостоверено време: 15.02.2018 08:37:25
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 06:37:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначален срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 08:55:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077876940
  Удостоверено време: 15.02.2018 08:55:25
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 06:55:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-22 15:41:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078119356
  Удостоверено време: 22.02.2018 15:41:54
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2018 13:41:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-09 09:00:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078556910
  Удостоверено време: 09.03.2018 09:00:54
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2018 07:00:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:19:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994337
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:19:07
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:19:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:19:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994342
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:19:10
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:19:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:19:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994347
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:19:13
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:19:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:19:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994349
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:19:20
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:19:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:19:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994352
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:19:22
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:19:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:19:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994358
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:19:24
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:19:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:39:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426214
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:39:46
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:39:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:39:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426215
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:39:49
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:39:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:39:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426221
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:39:52
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:39:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:39:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426229
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:39:55
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:39:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:39:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426235
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:39:59
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:39:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.03.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:40:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426239
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:40:03
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:40:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 17.04.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 10:37:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081793412
  Удостоверено време: 23.04.2018 10:37:59
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 07:37:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 17.04.2018г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 10:38:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081793417
  Удостоверено време: 23.04.2018 10:38:03
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 07:38:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори