ЦСМП - Силистра

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нов стол за евакуация на пациенти по стълби, съгласно техническа спецификация, публикувана в Профил на купувача на ЦСМП-Силистра.

Дата и час на публикуване: 2014-12-08 17:04:49Последна промяна: 2016-04-18 10:19:25
ID номер: 9037148 Статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на един брой фабрично нов стол за евакуация на пациенти по стълби, съгласно техническа спецификация, публикувана в Профил на купувача на ЦСМП-Силистра.

Електронни документи преди - 13.04.2016г.

 

1. Публична покана - 08.12.2014г.

2. Приложение 1 Техническа спецификация - 08.12.2014г.

3. Приложение 2 Указания - 08.12.2014г.

4. Приложение 3 Образец оферта - 08.12.2014г.

5. Приложение 4 Техническо предложение - 08.12.2014г.

6. Приложение 5 Ценово предложение - 08.12.2014г.

7. Приложение 6 Декларация от подизпълнител - 08.12.2014г.

8. Приложение 7 Проект на договор - 08.12.2014г.

9. Съобщение - 08.12.2014г.

10. Протокол на комисията - 17.12.2014г.

11. Сключен договор с Медицинска Техника Инженеринг ООД - 17.12.2014г. 

12. Информация за извършени плащания - 19.12.2014г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000696
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 4540.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Севда Русева
  • Телефон/и за контакт: 086 822 318