ЦСМП - Силистра

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП – Силистра, по 2 (две) обособени позиции: ОП 1-Пресосим ЕКГ апарат, 3 канален, 1 (един брой); ОП 2-Транспортен вентилатор (респиратор), 1 (един) брой, съгласно техническите спецификации, неразделна част от поканата.

Дата и час на публикуване: 2014-11-26 17:51:56Последна промяна: 2016-04-18 09:58:49
ID номер: 9036662 Статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП – Силистра, по 2 (две) обособени позиции: ОП 1-Пресосим ЕКГ апарат, 3 канален, 1 (един брой); ОП 2-Транспортен вентилатор (респиратор), 1 (един) брой, съгласно техническите спецификации, неразделна част от поканата.

Електронни документи преди - 13.04.2016г.:

 

1. Публична покана - 26.11.2014г.

2. Приложение 1 Техническа спецификация - 26.11.2014г.

3. Приложение 2 Указания - 26.11.2014г.

4. Приложение 3 Образец оферта - 26.11.2014г.

5. Приложение 4 Техническо предложение - 26.11.2014г.

6. Приложение 5 Ценово предложение - 26.11.2014г.

7. Приложение 6 Декларация от подизпълнител - 26.11.2014г.

8. Приложение 7 Проект на договор - 26.11.2014г.

9. Съобщение - 26.11.2014г.

10. Протокол на комисията - 08.12.2014г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000695
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 4540.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Севда Русева
  • Телефон/и за контакт: 086 822 318