ЦСМП - Силистра

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП – Силистра, по 5 (пет) обособени позиции, съгласно техническите спецификации, неразделна част от поканата.

Дата и час на публикуване: 2014-11-11 17:37:15Последна промяна: 2016-04-18 09:49:03
ID номер: 9035850 Статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП – Силистра, по 5 (пет) обособени позиции, съгласно техническите спецификации, неразделна част от поканата.

Електронни документи преди 13.04.2016г.:

 

1. Публична покана - 11.11.2014г.

2. Приложение 1 Техническа спецификация - 11.11.2014г.

3. Приложение 2 Указания - 11.11.2014г.

4. Приложение 3 Образец оферта - 11.11.2014г.

5. Приложение 4 Техническо предложение - 11.11.2014г.

6. Приложение 5 Ценово предложение - 11.11.2014г.

7. Приложение 6 Декларация от подизпълнител - 11.11.2014г.

8. Приложение 7 Проект на договор - 11.11.2014г.

9. Съобщение - 11.11.2014г.

10. Протокол на комисията - 21.11.2014г.

11. Сключен договор от 08.12.2014г. с Медицинска Техника Инженеринг ООД

12. Сключен договор от 10.12.2014г. с Илан Медицинска Апаратура ООД

13. Информация за извършено плащане за педиода - Декември 2014г. - Януари 2015г. 

Индивидуален номер на процедурата: 0000694
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-20 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Севда Русева
  • Телефон/и за контакт: 086 822 318