ЦСМП - Силистра

Доставка на едно транспортно средство – санитарен автомобил за оказване на спешна медицинска помощ (линейка) в Център за спешна медицинска помощ – Силистра, съгласно техническата спецификация.

Дата и час на публикуване: 2014-10-28 17:33:04Последна промяна: 2016-04-18 09:34:44
ID номер: 9035217 Статус: възложена

Доставка на едно транспортно средство – санитарен автомобил за оказване на спешна медицинска помощ (линейка) в Център за спешна медицинска помощ – Силистра, съгласно техническата спецификация.

Електронни документи преди - 13.04.2016г.:

 

1. Публична покана - 28.10.2014г.

2. Приложение 1 Техническа спецификация - 28.10.2014г.

3. Приложение 2 Проект на договор - 28.10.2014г.

4. Приложение 3 Образец на оферта - 28.10.2014г.

5. Приложение 4 Техническо предложение - 28.10.2014г.

6. Приложение 5 Ценово предложение - 28.10.2014г.

7. Приложение 6 Декларация на подизпълнител - 28.10.2014г.

8. Съобщение

9. Протокол на комисията от 10.11.2014г - публикуван на 11.11.2014г.

10. Сключен договор от 26.11.2014 с Ауто Италия ЕАД

11. Договор с подизпълнител - 25.11.2014г.

12. Информация за извършени плащания - 05.12.2014г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000693
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114121
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Севда Русева
  • Телефон/и за контакт: 086 822 318