ЦСМП - Разград

„ Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомотерапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" по Рамково споразумение № РД-11-102/ 25.02.2021 г. по обособена позиция № 1 за нуждите на ЦСМП-Разград“

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 12:24:27
Документи